Regulamin portalu www.exclusive-places.com§1 Definicje

 1. www.exclusive-places.com – portal internetowy zrzeszający najbardziej ekskluzywne lokale z branży gastronomicznej, rozrywkowej i hotelowej oraz osoby fizyczne zrzeszone w klubie o nazwie „Exclusive Places Club”.
 2. Exclusive Places Club - klub, do którego należą osoby posiadające Member Card, wybrane przez Lidera.
 3. Exclusive Places Group - stowarzyszenie koneserów selekcjonujących najlepsze obiekty na terenie Europy.
 4. Partner – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w branży rozrywkowej, gastronomicznej lub hotelowej posiadający lokal usługowy, który po wcześniejszej akceptacji przez Lidera zostaje dodany do listy lokali zamieszczonej na portalu www.exclusive-places.com .
 5. Członek – osoba fizyczna, która ukończyła 21 rok życia, każdej narodowości, wybrana przez Lidera, posiadająca Member Card oraz mająca ważne członkostwo w Exclusive Places Club.
 6. Lider – właściciel portalu www.exclusive-places.com .
 7. Klub - „Exclusive Places Club”.
 8. Member Card – karta uprawniająca Członka do korzystania z usług oferowanych przez Partnerów na preferencyjnych warunkach. Na karcie widnieje imię i nazwisko. Każda karta ma swój indywidualny numer seryjny. Karta może być używana tylko i wyłącznie przez Członka Klubu.
 9. Call Center – Infolinia obsługująca Członków, udzielająca pomocy i informacji w wielu językach.
 10. Regulamin portalu www.exclusive-places.com – niniejszy regulamin, określający zakres i warunki korzystania oraz funkcjonowania portalu www.exclusive-places.com.

§2 Ogólne warunki

 1. Portal www.exclusive-places.com zrzesza najbardziej ekskluzywne miejsca z Europy.
 2. Klub zrzesza osoby z całego świata, zapewniając swoim Członkom przywileje określone na portalu www.exclusive-places.com w zakładce  "Przywileje Członka Exclusive Places Club ".
 3. Członkiem Klubu może zostać tylko osoba wybrana przez Lidera.
 4. Każdemu Członkowi Klubu zostaje wydana odpłatnie karta członkowska o nazwie Member Card, której okres ważności wynosi rok od dnia jej wydania.
 5. Lista Partnerów, lokali gastronomicznych, rozrywkowych oraz hoteli, jest umieszczona na portalu www.exclusive-places.com. Lokale, które honorują Member Card informują o tym w swojej wizytówce na portalu Lidera.
 6. Partnerzy mogą umieścić w widocznym miejscu informację w postaci naklejki (wzór poniżej) informującą, że należą do grona Exclusive Places.§3 Odpowiedzialność

 1. Treść portalu internetowego www.exclusive-places.com stanowi przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U. Nr 80, z 2000, poz 904 ze zm). Prawa autorskie do treści materiałów zawartych na stronach portalu internetowego www.exclusive-places.com przysługują wyłącznie Liderowi lub Partnerowi.
 2. Jakiekolwiek zwielokrotnianie, w tym kopiowanie lub inne publiczne rozpowszechnianie wymienionych powyżej materiałów wymaga zgody Lidera.
 3. Partner wyraża zgodę na publikowanie materiałów dotyczących jego lokalu na portalu www.exclusive-places.com.
 4. W przypadku otrzymania zgłoszenia o naruszeniu prawa autorskiego i praw pokrewnych Lider przekaże stosownym instytucjom wszystkie dane umożliwiające identyfikację podejrzanego.

§4 Ochrona danych osobowych

 1. Portal gromadzi dane osobowe w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Członkowie Exclusive Places Club wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Lidera, także do celów marketingowych. Członkom Exclusive Places Club przysługuje prawo do wglądu i edycji danych przekazanych Liderowi.

§5 Usługi świadczone przez serwis

 1. Lider zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby usługi oferowane na portalu były świadczone na najwyższym poziomie. Członkowie korzystają z usług portalu na własną odpowiedzialność. Przerwy w dostawie usługi lub inne błędy nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Lidera.
 2. Lider zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia funkcjonowania portalu. Z tego tytułu Członkom nie przysługują żadne roszczenia.
 3. Lider nie odpowiada za skutki wykorzystania przez osoby trzecie haseł Członków niezależnie od sposobu ich uzyskania.

§6 Postanowienia końcowe

 1. Lider zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie bez konieczności powiadamiania Członków, wskazując jedynie datę ostatniej modyfikacji regulaminu.
 2. Wnioski, uwagi i skargi odnośnie funkcjonowania portalu można składać pisemnie na adres siedziby Lidera.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na portalu www.exclusive-places.com.
 4. W przypadku zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.